Logo CAW

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej
przy Szkole Podstawowej Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

O nas

CAW powstał w wyniku realizacji projektu ogólnomiejskiego z Budżetu Obywatelskiego Białystok 2016.


PROCEDURY

Covid - 19 - Procedury

Procedury organizacji zajęć w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP 47 w Białymstoku w okresie epidemii Covid-19

Cel wdrażania procedur:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością kulturalną.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników CAW oraz odbiorców.
 4. Organizacja pracy CAW w okresie epidemii Covid-19

Zasady ogólne:

 1. Wszystkie zajęcia i wydarzenia prowadzone będą w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego i wszelkich środków ostrożności.
 2. Dyrektor SP47 i Kierownik CAW określa dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę osób uczestniczących w zajęciach i wydarzeniach
 3. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup (np.: różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw.
 4. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie trwania zajęć.
 5. Do każdej grupy przyporządkowany jest ta sama kadra.
 6. Liczebność grupy wynosi max.do 12 uczestników + prowadzący z zachowaniem wymaganego dystansu
 7. W każdej dostępnej dla uczestników sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma kontakt.
 8. Jeżeli u uczestnika zajęć pojawią się objawy Covid-19, bądź zostanie on objęty kwarantanną, izolacją w ciągu 14 dni od zajęć w których brał udział, jest zobowiązany (opiekun) do poinformowania, prowadzącego zajęcia bądź kierownika CAW o zaistniałej sytuacji.
 9. Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi uczestnikami zajęć, rodzicami/opiekunami placówka przyjmuje wiadomość mailową i indywidualny kontakt telefoniczny.

 

Zajęcia dla dorosłych:

 1. Dorosły deklarujący uczestnictwo w zajęciach organizowanych w CAW, musi złożyć kartę uczestnictwa w zajęciach i dostarczyć wymagane oświadczenia (załącznik nr 2).
 2. Nie należy przychodzić do CAW, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, izolacji, bądź występują objawy chorobowe.
 3. Osoba dorosła uczestnicząca w zajęciach CAW powinna być zdrowa – bez objawów chorobowych.
 4. Przed wejściem do placówki osoba dorosła powinna dokonać pomiaru temperatury ciała. Podwyższona temperatura u osoby dorosłej eliminuje z uczestnictwa w zajęciach CAW.
 5. Pracownik może także odmówić przyjęcia osoby dorosłej na zajęcia wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 6. Osoby biorące udział w zajęciach wchodzą do budynku CAW pojedynczo.
 7. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych uczestników należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki/ innych osób zgłoszonych na zajęcia wynoszący minimum 2 m.
 8. Liczebność grupy wynosi max.do 10 uczestników + prowadzący z zachowaniem wymaganego dystansu.
 9. Sale wietrzone przed każdymi zajęciami w miarę możliwości pogodowych również w trakcie zajęć.
 10. Uczestnicy na zajęcia nie przynoszą niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 11. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

Zajęcia dla dzieci

 1. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko na zajęcia do CAW, musi złożyć kartę uczestnictwa w zajęciach i dostarczyć wymagane oświadczenia (załącznik nr 1).
 2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania pracownikowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.
 3. Nie należy posyłać dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Dziecko uczestniczące w zajęciach CAW powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z CAW tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego. Powinna być to osoba zdrowa – bez objawów chorobowych, nieprzebywająca na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Przed wejściem do placówki rodzic/prawny opiekun i dziecko powinni dokonać pomiaru temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica eliminuje do uczestnictwa w zajęciach CAW.
 7. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 8. Dzieci biorące udział w zajęciach wchodzą do budynku CAW pojedynczo. Unikamy gromadzenia się w budynku oraz przed budynkiem.

8 W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych dzieci/ rodziców/uczestników należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców i innych osób zgłoszonych na zajęcia wynoszący minimum 2 m.

 1. Rodzice/ opiekunowie nie mogą przebywać w CAW podczas zajęć dla dzieci.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczestników przy zachowaniu dystansu społecznego wynoszącego min: 2 m.
 3. Sale wietrzone są przed każdymi zajęciami i w miarę możliwości pogodowych również w trakcie zajęć.
 4. Jeżeli zaistnieje konieczność wejścia rodzica/opiekuna dziecka do CAW, zobowiązany jest on do założenia maseczki ochronnej na twarz, oraz do dezynfekcji rąk.
 5. Dziecko na zajęcia nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 6. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 7. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z CAW.

 

 1. Informacje dotyczące organizacji poszczególnych grup:
 2. Zajęcia stacjonarne grupowe dzieci i dorosłych

 każdorazowo przed wejściem dezynfekcja rąk

 uczestnicy powinno mieć osłonięty nos i usta

 czas trwania zajęć - 2 x do 60 min z przerwą na wietrzenie sali minimum 1 raz na godzinę),

 po każdym uczestniku: dezynfekcja przyborów, stołów, krzeseł oraz

wietrzenie sali po 45 min.,

 zajęcia prowadzone są w maseczkach ochronnych lub przyłbicach/ innym zabezpieczeniu nosa i ust

 stanowiska pracy z zachowaniem odpowiednich dystansów,

 maksymalna ilość uczestników 12 osób + prowadzący przy zachowaniu 2m od siebie

 materiały i przybory do zajęć dostępne w CAW przygotowane przez

prowadzących zajęcia tylko w pakietach po przebytej 24 h kwarantannie.

 po każdych zajęciach: dezynfekcja oraz wierzenie sali,

 1. Zajęcia ruchowe grupowe

 każdorazowo przed wejściem dezynfekcja rąk

 uczestnicy mogą ćwiczyć bez osłony nosa i ust

 czas trwania zajęć 1 x od 45 do 60 min. z przerwą na wietrzenie sali,

 uczestnik na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń (nie przebiera się w szatni)

 zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek

 po każdych zajęciach: dezynfekcja oraz wierzenie sali,

 maksymalnie 10 uczestników + prowadzący przy zachowaniu 10 m 2 na uczestnika

III . Zasady organizacji wydarzeń kulturalnych CAW

 1. Wszystkie wydarzenia prowadzone w siedzibie będą w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego i wszelkich środków ostrożności.
 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych wyłącznie w małych grupach.
 3. Nie należy przychodzić do CAW, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przed wejściem do placówki występujący/artysta/ osoba deklarująca uczestnictwo w wydarzeniu CAW powinna dokonać pomiaru temperatury ciała. Podwyższona temperatura u osoby dorosłej eliminuje z uczestnictwa w zajęciach CAW.
 5. Pracownik może także odmówić przyjęcia osoby uczestniczącej w wydarzeniu wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 6. Uczestnik wydarzenia przed drzwiami do CAW ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym, z zachowaniem określonych odległości.
 7. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych uczestników należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, innych osób zgłoszonych na zajęcia wynoszący minimum 2 m.
 8. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczestników przy zachowaniu dystansu społecznego wynoszącego min: 2 m.
 9. W każdej dostępnej dla uczestników sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma kontakt.
 10. Sale wietrzone są minimum raz na godzinę.
 11. Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi rodzicami, uczestnikami zajęć placówka przyjmuje wiadomość mailową i indywidualny kontakt telefoniczny.
 12. Uczestnik na zajęcia nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 13. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

Procedury dotyczące zasad higieny oraz utrzymywania czystości w CAW:

 1. Kadra powinna regularnie przypominać uczestnikom o zasadach higieny. Podczas zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Szczególną uwagę należy zwracać uczestnikom zajęć, aby myli ręce po skorzystaniu z toalety.
 2. Uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest wyznaczony do tego pracownik .
 3. Prowadzący powinien zwracać uwagę, jak zachowują się uczestnicy podczas kaszlu i kichania.

Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza, a ręce umyte wodą i mydłem.

 1. Za utrzymanie czystości w CAW odpowiedzialni są przeznaczeni do tego pracownicy.
 2. Dyrektor SP 47 I Kierownik CAW zapewnia sprzęt do pracy porządkowych oraz środków czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają uczestnicy i pracownicy CAW, co pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Pomieszczenia, powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 raz dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekującego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: blaty, siedziska, drzwi, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty.
 5. W ciągu dnia należy dokładnie czyścić środkami chemicznymi toalety przynajmniej 2 razy.
 6. Należy regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane,
 7. W każdej toalecie jest wywieszona instrukcja dotycząca mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i nakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 8. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez

ZAJĘCIA

CAW to szereg zajęć skierowanych do różnych odbiorców.

Zajęcia dla dzieci:

Piłka nożna

Ten rodzaj sportu to nie tylko gra zespołowa, ale również indywidualne umiejętności. Gra znana i lubiana przez bardzo duże grono młodych i uzdolnionych, ale i nie tylko. W piłkę można grać zawodowo ale również rekreacyjnie spędzać czas. Podczas spotkań prowadzone będą rozgrzewki, ćwiczenia usprawniające posługiwanie się piłką, rozgrywane mecze.

 

BITEWNIAKI
Zajęcia z klubem bitewnym w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej Następujące aktywności wchodzą w skład naszych zajęć:
-Budowanie makiet z różnorakich materiałów
-Warsztaty malowanie figurek
-Granie w skomplikowane często wymagające używania matematyki i korzystania z języka angielskiego (spokojnie wyjaśnimy co trudniejsze słówka) gry bitewne
-Ciekawe wykłady związane z historią i literaturą popularną
-Granie w ambitne gry planszowe wymagające strategicznego myślenia
-Dla odrobiny ruchu, walki na bronie bezpieczne Zajęcia pomagają w rozwijaniu umiejętności manualnych, kreatywnego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia oraz wyrabiania cierpliwości, a wszystko posypane zachęcającą odrobiną historii, fantastyki i dobrej „wojowniczej” zabawy. Zajęcia skierowane są dla dzieci klas 4-8, odbywają się w każdy czwartek 17:00-18:30.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl

 

ŁKO TEATRALNE

Zajęcia skierowane są dla dzieci klas 4-7. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy będą mogli ćwiczyć swoje artystyczne talenty poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń teatralnych, jak i z choreografii (odgrywanie danych scen, wyrabianie sobie umiejętności gestykulacji i dykcji czy wykonywaniu zadań na koncentrację). Regularne zajęcia będą wielką szansą dla dzieci nieśmiałych, które w trakcie zabawy bardzo często zapominają, o nieśmiałości będzie, to również okazja do kształtowania charakteru i osobowości, rozwijanie możliwości muzycznych, plastycznych, ruchowych i słownych. Zainteresowane osoby zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 17:00-18:00.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl

 

SKONCENTROWANI

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-8 lat. Podczas spotkań uczestnicy będą usprawniać swoja pamięć i koncentrację wykorzystując gry, zabawy, malowanie i proste ćwiczenia ruchowe. Regularne zajęcia pozwolą wydłużyć czas pracy dziecka nie tylko w szkole podczas lekcji, lecz również przy odrabianiu prac domowych, czytaniu ale również przy wykonywaniu obowiązków domowych.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl.

 

Zajęcia dla dorosłych:

„AKTYWNE DZIESIĘCINY”

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców osiedla Dziesięciny do udziału w projekcie „ATYWNE DZIESIĘCINY” realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Białystok 2022.

W ramach projektu oferujemy Państwu bezpłatne:

 • konsultacje z dietetykiem
 • warsztaty z psychodietetykiem
 • zajęcia fitness w nowych ciekawych formach

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wybranych zajęciach należy przesłać na adres e-mail: caw@sp47.bialystok.pl, lub przynieść bezpośrednio do kierownika CAW wypełniona i podpisaną kartę zgłoszeniową.

Indywidualne konsultacje z dietetykiem - mają na celu omówienie problemów psychodietetycznych oraz wspólne wpracowanie indywidualnych rozwiązań problemów dostosowanych do danej osoby, odbędą się we wcześniej ustalonych terminach.
Najbliższe spotkanie 22 kwietnia.

Warsztaty z psychodietetykiem:

 1. Jak odżywianie wpływa na nasze zdrowie? Badania profilaktyczne. (22kwietnia)
 2. Zdrowa dieta, sprawny cały organizm – piramida żywieniowa i zalecenia IŻŻ.
 3. Zapotrzebowanie na płyny. Odwodnienie i jego skutki.
 4. Witaminy i składniki mineralne – zapotrzebowanie, źródła, niedobory. Co warto suplementować?
 5. Jak zmniejszyć zawartość tłuszczów nasyconych, cholesterolu i cukru w diecie?
 6. Ciężko- i lekkostrawne potrawy. Jakich unikać i dlaczego?
 7. Jak zwiększyć zawartość warzyw i owoców w diecie?
 8. Jak zminimalizować koszt zdrowej diety?

Zajęcia fitness:

Szpagaty – są to zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające napięcie oraz dysbalans mięśniowy. Na zajęciach będziemy pracować nad wzmocnieniem szczególnie mięśni głębokich oraz większymi zakresami w szpagatach podłużnych i poprzecznych. Szpagat będzie motywem przewodnim, ale nie zabraknie również innych ćwiczeń dzięki którym zadbamy o ogólną mobilność ciała, poprawimy kondycję, spalimy kalorie. Popracujemy nad: oddechem, elastyczną miednicą, stabilizacją „core”, otwartymi i silnymi biodrami, sprawnymi nogami.  Wydłużymy kręgosłup i otworzymy klatkę piersiową.

Stretching + rolowanie - dwie techniki oddziaływania nie tylko na mięśnie, ale też na bierne elementy układu ruchu. Poprawiają gibkość, elastyczność, wzmacniają ścięgna, a według niektórych źródeł także pośrednio ułatwiają wzrost tkanki mięśniowej i poprawiają zdolność regeneracyjną. Na zajęciach będziemy pracować nad zakresami, dysbalansem mięśniowym w połączeniu z automasażem mięśniowo- powięziowym, czyli rolowaniem przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Zdrowy kręgosłup - zajęcia mające na celu profilaktykę zdrowego kręgosłupa, podczas których angażowane są mięśnie głębokie, wzmacnianie mięśni posturalnych, stretching przykurczonych części ciała oraz naukę przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy. Pomagają uzyskać lepsze czucie własnego ciała i świadomość ducha. Ćwiczenia będą wykonywane na różnym poziomie trudności, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, a spokojna muzyka w tle pomoże się zrelaksować.
Mobility- trening polega na zwiększaniu ruchomości stawów, przywracaniu prawidłowego ślizgu tkanek, rozciąganiu zbytnio napiętych mięśni, ścięgien, powięzi. W treningu tym wykorzystuje się siłę zewnętrzną w postaci partnera treningowego lub masę własnego ciała oraz specjalistyczne przyrządy takie jak: roller, gumy, taśmy, piłeczki do lacrosse. Dzięki tym treningom zwiększymy zakresu ruchomości w stawach, poprawimy ergonomie pracy mięśni, poprawimy stabilizację centralną oraz postawę ciała, umożliwimy wykonywanie ćwiczeń złożonych w pełnym zakresie ruchów, zniwelujemy bóle stawowe i mięśniowe.

 

Zajęcia wspólne:

- Wysportowany Tata i Syn – Tenis stołowy
To sport, który jest znany niemal każdemu. Znamy go z lekcji wychowania fizycznego, czy osiedlowych siłowni pod chmurką. Tenis stołowy to jedna z nielicznych dyscyplin sportowych, która pomaga w prawidłowym rozwoju fizycznym dziecka, ale też emocjonalnym. W „ping-ponga” mogą grać dzieci, młodzież ale również osoby starsze. Jest to doskonała forma integracji i aktywna forma spędzania czasu wolnego. 

W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres: caw@sp47.bialystok.pl

 

HARMONOGRAM

MAJ 2022r.
PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEKSOBOTANIEDZIELA
      

1

 

 

1-3 DNI WOLNE

4

ZAJĘCIA TANECZNE Z STRETCHINGIEM KLAS 4-7 17:00-17:45

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Sretching + rollowanie

17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

 

5

NARODOWE TAŃCE CZECZEŃSKIE GR I
9:00-10:00

BITEWNIAKI
17:00- 19:30

KÓŁKO TEATRALNE
16:00-17:00

SKONCENTROWANI
17:00-18:00

6

SOCJOTERAPIA
10:40-11:25

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Wykład psychodietetyka
15:00-17:00
Konsultacje z dietetykiem
17:00-19:00

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Mobility

17:00-18:00
Stretching +rollowanie
18:00-18:00
Zdrowy kręgosłup
18:00-19:00

ROBOTYKA
15:30-17:00

PIŁKA NOŻNA
16:15-17:45

SZERMIERKA
(dorośli)
19:00 – 20:30

7

SIATKÓWKA DLA DZIECI
15:00-16:00

8

9

SOCJOTERAPIA
12:45 – 13:30

10

ORIGAMI
16:30-17:30

WYSPORTOWANY TATA I SYN -TENIS STOŁOWY
19:00-20:30

SIATKÓWKA DLA DOROSŁYCH
19:00-20:00

11

ZAJĘCIA TANECZNE Z STRETCHINGIEM KLAS 4-7 17:00-17:45

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Sretching + rollowanie

17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

12

KONKURS KRASOMÓWCZY
9:00-11:00

NARODOWE TAŃCE CZECZEŃSKIE GR I
9:00-10:00

BITEWNIAKI
17:00- 19:30

KÓŁKO TEATRALNE
16:00-17:00

SKONCENTROWANI
17:00-18:00

13

SOCJOTERAPIA
10:40-11:25

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Wykład psychodietetyka
15:00-17:00
Konsultacje z dietetykiem
17:00-19:00

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Mobility

17:00-18:00
Stretching +rollowanie
18:00-18:00
Zdrowy kręgosłup
18:00-19:00

PIŁKA NOŻNA
16:15-17:45

SZERMIERKA
(dorośli)
19:00 – 20:30

14

SIATKÓWKA DLA DZIECI
15:00-16:00

15

16

SOCJOTERAPIA
12:45 – 13:30

17

ORIGAMI
16:30-17:30

WYSPORTOWANY TATA I SYN -TENIS STOŁOWY
19:00-20:30

SIATKÓWKA DLA DOROSŁYCH
19:00-20:00

18

ZAJĘCIA TANECZNE Z STRETCHINGIEM KLAS 4-7 17:00-17:45

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Sretching + rollowanie

17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

19

NARODOWE TAŃCE CZECZEŃSKIE GR I
9:00-10:00

BITEWNIAKI
17:00- 19:30

KÓŁKO TEATRALNE
16:00-17:00

SKONCENTROWANI
17:00-18:00

20

SOCJOTERAPIA
10:40-11:25

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Mobility

17:00-18:00
Stretching +rollowanie
18:00-18:00
Zdrowy kręgosłup
18:00-19:00

ROBOTYKA
15:30-17:00

PIŁKA NOŻNA
16:15-17:45

SZERMIERKA
(dorośli)
19:00 – 20:30

21

SIATKÓWKA DLA DZIECI
15:00-16:00

22

23-26 MAJA

EGZAMINY KLAS VIII

ZAJĘCIA ODWOŁANE

27

AKTYWNE DZIESIĘCINY
Mobility

17:00-18:00
Stretching +rollowanie
18:00-18:00
Zdrowy kręgosłup
18:00-19:00

SZERMIERKA
(dorośli)
19:00 – 20:30

28

SIATKÓWKA DLA DZIECI
15:00-16:00

29

30

SOCJOTERAPIA
12:45 – 13:30

 

31

ORIGAMI
16:30-17:30

WYSPORTOWANY TATA I SYN -TENIS STOŁOWY
19:00-20:30

SIATKÓWKA DLA DOROSŁYCH
19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA FITNESS „AKTYWNE DZIESIĘCINY”

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

6 ŚRODA Sretching + rolowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

13 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

20 ŚRODA
 Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

27 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

8 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30

Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

22 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

29 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

4 ŚRODA Sretching + rolowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

11 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

18 ŚRODA
 Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

25 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

6 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30

Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

13 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

20 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30
27 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

1 ŚRODA Sretching + rolowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45
 8 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

15 ŚRODA
 Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

22 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45
29 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

3 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30

Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

10 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

24 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

6 ŚRODA Sretching + rolowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

13 ŚRODA
Sretching + rollowanie
17:45 - 18:45
Szpagaty
18:45 – 19:45

1 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30

Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

8 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

15 PIĄTEK
Mobility
16:30-17:30
Stretching +rollowanie
17:30-18:30
Zdrowy kręgosłup
18:30-19:30

KONTAKT

Białystok, ul. Palmowa 28

caw@sp47.bialystok.pl

85 653 43 78 wew. 29

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej dla strony internetowej caw.sp47.bialystok.pl

Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
Zdarzają się sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Opublikowane dokumenty nie zawsze spełniają wytyczne dostępności.

Filmy opublikowane po wejściu w życie ustawy nie posiadają audiodeskrypcji i niektóre nie posiadają napisów.

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać tylko standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Pawłowski, sp47bial@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 653 43 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku głównego szkoły nie umożliwiają swobodnego dostępu osobom poruszającym się na wózku. Wejście sali gimnastycznej wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich i umożliwia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, seniorom, osobom z dziećmi i ciężarnym. Centrum Aktywności Wielopokoleniowej wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich i umożliwia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, seniorom, osobom z dziećmi i ciężarnym. Korytarze budynku szkoły i sali gimnastycznej mają minimalną szerokość większą niż 2 m. Korytarze w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej mają szerokość 1,5 m. Schody nie są dostępne architektonicznie, a budynki szkoły nie są wyposażone w windy. Budynek w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej jest budynkiem jednokondygnacyjnym i umożliwia swobodny dostęp do każdego pomieszczenia. Przy budynku Centrum Aktywności Wielopokoleniowej jest dostępne jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.